درخواست ابطال ضمانت نامه

درخواست ابطال قبل از سررسید، بدون نامه ذینفع ضمانت نامه

۱- دانلود فرم مربوطه
برای درخواست ابطال ضمانت نامه قبل از زمان سررسید، فرم زیر را دانلود کرده و تکمیل کنید.
۲- ارسال فرم
۱- ابتدا تصویر آن را از طریق ایمیل یا فکس ارسال کرده و در زمان مراجعت به صندوق، اصل آن را به همراه بیاورید. ۲- یا پس از تکمیل، اصل آن را به نشانی صندوق از طریق پیک یا پست، ارسال کنید.

درخواست استرداد ودیعه پس از سر رسید، بدون لاشه ضمانت نامه

۱- دانلود فرم مربوطه
برای درخواست استرداد ودیعه بعد از زمان سررسید، فرم زیر را دانلود کرده و تکمیل کنید.
۲- ارسال فرم
۱- ابتدا تصویر آن را از طریق ایمیل یا فکس ارسال کرده و در زمان مراجعت به صندوق، اصل آن را به همراه بیاورید. ۲- یا پس از تکمیل، اصل آن را به نشانی صندوق از طریق پیک یا پست، ارسال کنید.