پرداخت اینترنتی هزینه تشکیل پرونده و اعتبارسنجی

شما می‌توانید هزینه های تشکیل پرونده و اعتبارسنجی را بصورت اینترنتی پرداخت نمائید.

پرداخت اینترنتی هزینه تشکیل پرونده برای همه شرکت ها

نکته : هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان و مشاوران صندوق، برای شرکت های مستقر در خارج از استان تهران، بر عهده شرکت متقاضی می باشد.

اطلاعات حساب بانکی صندوق توسعه فناوری ایرانیان

اطلاعات حساب صندوق در بانک رسالت

شماره حساب: ۱۰/۸۳۳۵۹۰۲/۲

شماره شبا: IR930700001000128335902002

بانک رسالت شعبه بانکداری اجتماعی

بنام: صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری ایرانیان

اطلاعات حساب صندوق در بانک ملت

شماره حساب: ۹۴۰۴۹۷۱۵۰۷

شماره شبا: IR300120020000009404971507

بانک ملت شعبه بلوار سردار جنگل کد ۶۸۶۹۲

بنام: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان

پرداخت اینترنتی هزینه تشکیل پرونده

شما می‌توانید مبلغ مربوط به هزینه تشکیل پرونده را بصورت اینترنتی پرداخت نمائید.

پرداخت اینترنتی هزینه تشکیل پرونده و اعتبارسنجی

نکته : هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان و مشاوران صندوق، برای شرکت های مستقر در خارج از استان تهران، بر عهده شرکت متقاضی می باشد.