برخی از نمونه ضمانت نامه های صادرشــده توسط صندوق توسعه فناوری ایرانیان