قوانین و مجوز هادر زمینه فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

آئین نامه تضمین معاملات دولتی - صندوق ایرانیان

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴» آئین نامه تضمین معاملات دولتی (مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲هیات وزیران) که به تائید سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است، درتاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ به کلیه دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ گردیده است.

با توجه به تصویب و ارسال این بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانها و شرکتها، ضمانتنامه های صادره از طرف صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان مورد پذیرش کلیه نهادهای کارفرمایی دولتی خواهد بود.

 

صندوق غیر دولتی توسعه فناوری ایرانیان مجوز فعالیت خود را براساس موضوع ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه دریافت کرده است.

بر همین مبنا؛ مطابق با بند «ب» ماده ۲ دستورالعمل اجرایی شماره ۵۲۷۵۱۸ ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه کشور، این صندوق قادر است کلیه ضمانتنامه‌های پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، تعهدپرداخت، شرکت در مناقصه و غیره را صادر نماید.

برای دریافت فایل بخشنامه و دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴» آئین­ نامه تضمین معاملات دولتی از لینک زیر استفاده نمائید.

بمنظور ایجاد زمینه­ های مشارکت و سرمایه ­گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت­ های پژوهش و فناوری، دولت مجاز است در تأسیس صندوق­ های غیردولتی مشارکت صندوق­ های دولتی موجود را تقویت نماید. همچنین باید تدبیری اتخاذ نماید که امکان استفاده این صندوق ها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سال­ های اجرا فراهم گردد.

 

ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه
ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

در برنامه چهارم توسعه نیز دولت موظف است بمنظور توسعه بازار محصولات دانش ­بنیان و فناور، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و همچنین گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی ها به تاسیس و توسعه صندوق­ های پژوهش و فناوری کمک نماید.

به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی ‌باشند.

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ – اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی را تحت شماره ۱۲۵۱۸۶/ت ۵۷۴۲۱ ه، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ تصویب کرد.

 

آئین نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اصلاح نظام مالی کشور
مجوزهای قانونی تأسیس صندوق توسعه فناوری ایرانیان

۱- مصوبه کارگروه هماهنگی ماده ۱۰۰ برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران بشــماره ۳/۹۱۵۵۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ مبنی بر موافقت کارگروه با ثبت صندوق توسـعه فناوری ایرانیان

۲- تأئیدیه ثبتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بشماره ۹۱۷۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱

۳- تأئیدیه ثبتی سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۱۲۱/۱۸۸۷۳۳ مورخ  ۱۳۹۱/۰۵/۱۰