image2نگاره نما؛ نشریه تخصصی صنعت نمایشگاه در شماره چهارم، تیرماه سال ۱۳۹۵ طی یک مقاله تحلیلی، حمایتهای ویژه صندوق توسعه فناوری ایرانیان از شرکت های فعال در عرصه نمایشگاه را مورد بررسی قرار داد. نویسنده در این مقاله ضمن بررسی
مجوزها و قوانین مرتبط با تاسیس صندوقهای پژوهش و فناوری در کشور به انواع خدمات مالی قابل ارائه توسط صندوق توسعه فناوری ایرانیان پرداخته شده است. تشریح فرایند دریافت خدمات مالی توسط شرکتهای فعال نمایشگاهی و همچنین آشنا کردن شرکتها با رویه های مربوط به صدور انواع ضمانتنامه در صندوق توسعه فناوری ایرانیان از دیگر بخشهای این مقاله بوده است.