سرمایه ثبتی صندوق توسعه فناوری ایرانیان به ۱۷۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ سرمایه ثبتی صندوق توسعه فناوری ایرانیان از محل مطالبات حال شده به ۱۷۰ میلیارد ریال افزایش یافت. صندوق ایرانیان قبل از این، سرمایه ثبتی خود را در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ از ۵۵ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش داده بود. بنابراین؛ در طی چهار سال گذشته، سرمایه ثبتی صندوق توسعه فناوری ایرانیان به ۱۷ برابر سرمایه ثبتی اولیه خود افزایش پیدا کرده است.

لینک آگهی در وبسایت روزنامه رسمی کشور

در حال حاضر؛ صندوق توسعه فناوری ایرانیان با عنایت به دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴» آئین نامه تضمین معاملات دولتی میتواند تا ۲۰۴۰ میلیارد ریال ضمانتنامه فعال داشته باشد.


Keçiören escort


Ankara Rus escort


Kızılay escort