بررسی اصالت ضمانت‌نامه های صادره توسط صندوق ایرانیان

استعلام کد سپاص ضمانت نامه ها

اصالت ضمانت‌نامه های صادره توسط صندوق ایرانیان را می توانید از طریق سامانه سپاص معاونت علمی ریاست جمهوری بررسی کنید.
یک فرصت ویژه

تا 50درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت نامه

یک فرصت ویژه

تا 50درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت نامه