بررسی اصالت ضمانت‌نامه های صادره توسط صندوق ایرانیان

استعلام کد سپاص ضمانت نامه ها

اصالت ضمانت‌نامه های صادره توسط صندوق ایرانیان را می توانید از طریق سامانه سپاص معاونت علمی ریاست جمهوری بررسی کنید.

تا 50 درصد تخفیف

در ودیعه و کارمزد
صدور ضمانت نامه

تا 50 درصد تخفیف
برای ودیعه و کارمزد صدور ضمانت نامه

یک فرصت ویژه

تا 50درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت نامه