بررسی راهکارهای دستیابی به اهداف اقتصاد دانش بنیان

بررسی راهکارهای دستیابی به اهداف اقتصاد دانش بنیان

دفتر مرکزی شمالغرب صندوق ایرانیان در پارک علم و فناوری تبریز آغاز بکار کرد

دفتر مرکزی شمالغرب صندوق ایرانیان در پارک علم و فناوری تبریز آغاز بکار کرد

افزایش ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان

افزایش ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان

عقد تفاهمنامه همکاری با دانشگاه تبریز و دانشگاه صنعتی سهند

عقد تفاهمنامه همکاری با دانشگاه تبریز و دانشگاه صنعتی سهند