دریافت عنوان دانش‌ بنیان توسط صندوق توسعه فناوری ایرانیان

دریافت عنوان دانش‌ بنیان توسط صندوق توسعه فناوری ایرانیان

بررسی راهکارهای دستیابی به اهداف اقتصاد دانش بنیان

بررسی راهکارهای دستیابی به اهداف اقتصاد دانش بنیان

عقد تفاهمنامه همکاری با دانشگاه تبریز و دانشگاه صنعتی سهند

عقد تفاهمنامه همکاری با دانشگاه تبریز و دانشگاه صنعتی سهند